Basisschool Wilakkers

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (s.o.p.) is de basis in de communicatie met de ouders van een kind. Op basis van dit profiel kan er al bij de aanmelding van een kind een inschatting gemaakt worden wat een school voor de integrale ontwikkeling van het kind kan betekenen. Ook als het kind reeds onderwijs volgt op onze school kan dit profiel de basis vormen van de afweging of een verwijzing naar een school voor speciaal basis onderwijs noodzakelijk is.

De onderliggende bedoeling is dat er, door de benoeming van criteria binnen de context en de mogelijkheden van de school, een onderbouwde afweging gemaakt kan worden of er aan een kind een adequaat onderwijsproduct geleverd kan worden.

Dit s.o.p. is opgesteld door de directie in samenwerking met het schoolteam en de interne begeleiders. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij de vaststelling. Vervolgens stelt het bevoegd gezag eens in de vier jaar het s.o.p. van de school vast.

Klik op de afbeelding om het schoolondersteuningsprofiel te openen in pdf-formaat.
 

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.