Basisschool Wilakkers

Missie en visie

Hier staan we voor en hier gaan we voor

Hier staan wij voor!

Wij zien de kinderen als competente, nieuwsgierige individuen met ieder hun eigen talenten.
Het is onze taak om alle kinderen de ruimte en steun te geven om zich te ontwikkelen tot sociale, kritisch denkende personen die positief kunnen bijdragen als wereldburger in onze maatschappij. Wij willen dat kinderen, samen met ouders en medewerkers zelf een stap verder zetten in hun ontwikkeling; mogelijk met extra ondersteuning of extra uitdaging. Wij zorgen voor een warme, vriendelijke omgeving waar rust en structuur vanzelfsprekend zijn en waar kinderen al doende ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen. Het is ons doel om de kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin zij bij het verwezenlijken van hun dromen op eigen benen kunnen staan en elkaar ondersteunen waar mogelijk. Vanuit een veilige speel-leeromgeving vinden wij het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kinderen eigenaar te maken van hun ontwikkeling. Basisschool De Wilakkers heeft daartoe een aanpak waarbij we veel aandacht hebben voor zowel de cognitieve als executieve functies. Met andere woorden; hoe leren kinderen, wat is daarbij van belang en hoe beïnvloedt dit het leren en gedrag. Bij Korein Kinderplein wordt dit vanuit het Pedagogisch Kompas benaderd. Hiermee bieden wij de kinderen een waarde(n)volle tijd.

Hier gaan wij voor!

Spilcentrum Tuindorp is een lerende gemeenschap. Wij zijn kritisch op ons handelen en stellen hoge doelen. Om deze te bereiken hebben we gezamenlijke pijlers waar wij onze eigen groei in doormaken. Daarin zoeken wij steeds verder de verbinding met elkaar, om uiteindelijk als één kindcentrum te kunnen functioneren. Niet alleen bieden wij een rijke omgeving voor onze kinderen en collega's, ook studenten bieden wij een plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 


Prioriteiten

Vanaf schooljaar 2019-2020 zijn we als team gaan werken in 5 kennisteams. Zij zullen aan de slag gaan met oriëntatie, implementatie en borging van verschillende onderwerpen. De teams hebben allen een voorzitter en enkele leden. De voorzitter neemt de leiding, legt verantwoording af aan het zorgteam (IB en directie) en bewaakt het proces.

De kennisteams gaan over de vijf kernwoorden van ons onderwijs:
  • Kennisontwikkeling (basisvaardigheden: taal en rekenen - kennisoverdracht zaakvakken - onderzoekend en ontwerpend leren - steun vs. verrijking)
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling (gezamenlijke verantwoordelijkheid - respect - sociale 4 veiligheid - burgerschap)
  • Talentontwikkeling (creatief talent - eigenaarschap - projectmatig werken)
  • Duurzaamheid (gezondheid - milieubewust - bewegen - groen in en om de school)
  • Internationalisering (Engels - ICT - maatschappelijke ontwikkelingen - mediawijsheid - wereldburgerschap)
De kennisteams bepalen in overleg met het team, de directie en het zorgteam de plannen voor het komende jaar. 

Onder het kopje Schoolplan kunt u onze planning voor de komende jaren vinden in een uitgebreide vorm.
Onder kopje visual Schoolplan vindt u een beknopte weergave.

Informatie voor nieuwe ouders

Wilt u extra informatie? Klik op onderstaande links voor meer informatie over hoe u uw kind bij onze school kunt aanmelden.
Daarnaast kunt u als bestaande ouder direct naar het ouderportaal.
We hebben ook de schoolgids ter beschikking.